Aby se dovolená neprodražila - O právech cestujících

Hlavní stránka / Pro učitele / Aby se dovolená neprodražila - O právech cestujících

23.10.2019

Cíl lekce: Žák ví, že cestující není vystaven svévoli přepravců, zejména co se týče dodržení jízdního či letového řádu a že má nárok na finanční a další kompenzace za nesplnění podmínek přepravy. Ví, jak a kam se obrátit.

Věková skupina: od 8. třídy ZŠ výše

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

 
METODICKÝ POSTUP

 
AKTIVITA 1 (Evokace – Ideální prázdninová cesta) – 15 minut

Žáky v komunitním kruhu vyzveme, aby chvíli přemýšleli, jak by měly vypadat jejich ideální prázdninová zahraniční cesta, tedy zejména kam a s kým by se na ni vypravili, jaký způsob dopravy na místo by zvolili. Pak je vyzveme, aby se podělili o svůj ideál s ostatními. Cíl a způsob dopravy zaznamenáme na flipchart nebo tabuli. Dál se budeme věnovat způsobům dopravy, které nejsou individuální, resp. které zajišťují smluvní přepravci. Pokud na tabuli nějaký způsob dopravy chybí, vyzveme žáky k doplnění zbývajících.

 

AKTIVITA 2 (Skupinová práce – Za kolik) – 15 minut

Žáky rovnoměrně rozdělíme do čtyř skupin podle jednotlivých způsobů hromadné přepravy: autobusová, železniční, letecká a lodní (ideálně, pokud si vyberou sami). V každé skupině si zvolí zapisovatele a mluvčího. Každá skupina nejprve odhadne částku za dopravu a pak s pomocí vlastních zkušeností a internetu vyhledá skutečnou cenu za přepravu do zvolené destinace s ohledem na způsob dopravy. Po cca 10 minutách práce jednotlivé skupiny prostřednictvím mluvčího sdělí ostatním výsledky svého pátrání.

 

AKTIVITA 3 (Skupinová práce – Zádrhely a potíže) – 10 minut

Každá skupina vymyslí co nejvíce problémů, které mohou při cestě na prázdniny nebo zpátky domů nastat. Pohlídáme, aby žáci kromě žertovných a bizarních objevili i nějaké skutečné.

 

Přestávka

 

AKTIVITA 4 (Prezentace – Jak z toho ven?) – 30 minut

Každá skupina připraví prezentaci k řešením potíží, které sama vymyslela, a doplní je možnostmi, jak získat kompenzaci za potíže, které byly způsobeny přepravcem, které nabízí aktuální evropská legislativa (obdrží konkrétní tabulku s konkrétními případy).

Autobusová přeprava – týká se dálkových spojů (250 km a více)
Potíž Právo cestujícího
Zrušení spoje

Provozovatel je povinen cestujícího nejpozději do 30 minut po plánovaném odjezdu informovat.

Přepravce musí

- buď vrátit jízdné a případně zajistit bezplatný návrat do výchozího bodu cesty v nejbližším možném termínu,

- nebo umožnit pokračovat v cestě, či cestujícího přesměrovat za srovnatelných podmínek do cílové destinace v nejbližším možném termínu a bez dodatečných nákladů.

Je-li spoj zrušen a cesta měla trvat déle než 3 hodiny, má cestující nárok na občerstvení nebo jídlo v závislosti na délce čekání a za předpokladu, že je v autobuse nebo na terminálu k dispozici

ubytování, pokud je nutný nocleh (maximálně 2 noci a maximálně 80 eur za noc), a na dopravu do místa ubytování a zpět do terminálu.

Pokud byla cesta zrušena kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo přírodní katastrofě, není provozovatel služby povinen náklady na ubytování uhradit.
Zpoždění spoje o více než 2 hodiny

Přepravce musí

- buď vrátit jízdné a tam, kde je to nutné, zajistit bezplatný návrat do výchozího bodu cesty v nejbližším možném termínu (pokud kvůli zpoždění nemůžete vykonat účel své cesty),

- nebo umožnit pokračovat v cestě, či cestujícího přesměrovat za srovnatelných podmínek do cílové destinace v nejbližším možném termínu a bez dodatečných nákladů.

Pokud provozovatel služby tyto možnosti nenabídne, může cestující později podat stížnost a požádat o vrácení peněz za jízdenku a o náhradu ve výši 50 % ceny jízdenky.

Měla-li cesta trvat déle než 3 hodiny a odjezd je opožděn o více než 90 minut, má cestující rovněž nárok na:

- občerstvení nebo jídlo v závislosti na délce čekání a za předpokladu, že je v autobuse nebo na terminálu k dispozici ubytování, pokud je nutný nocleh (maximálně 2 noci a maximálně 80 eur za noc), a na dopravu do místa ubytování a zpět do terminálu.

Pokud zpoždění způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky nebo přírodní katastrofa, není provozovatel služby povinen náklady na ubytování uhradit.
Poškození nebo ztráta zavazadel při nehodě

Cestující má právo na náhradu škody podle vnitrostátních předpisů, maximální částka by neměla být nižší než 1200 eur za jedno cestovní zavazadlo.

V případě poškození či ztrátě invalidního vozíku nebo jiné pomůcky na podporu mobility, má cestující nárok na náhradu nákladů spojených s její opravou či výměnou.
Zranění během nehody

Cestující má nárok na odškodnění podle vnitrostátních předpisů, maximální částka by neměla být nižší než 220.000 eur na osobu.

Provozovatel také musí poskytnout první pomoc (např. tak, že přivolá záchrannou službu) a zajistit jakékoli další okamžité praktické potřeby, včetně potravin, oblečení a v případě potřeby i ubytování.

Smrt vyživující osoby při nehodě

Cestující má nárok na náhradu škody, včetně nákladů na pohřeb, podle vnitrostátních předpisů, ale maximální částka by neměla být nižší než 220.000 eur na osobu.

 

Železniční doprava
Potíž Právo cestujícího
Zrušení vlaku

Pokud v důsledku zrušeného vlaku dojde ke zpoždění do cílové destinace o více než 60 minut, má cestující:

- právo cestu zrušit a požádat o vrácení jízdného (za neuskutečněnou část cesty),

- v některých případech nárok na zpáteční jízdu do výchozího bodu, pokud kvůli zpoždění způsobenému zrušeným spojem nelze naplnit účel cesty,

- nebo nárok na dopravu do původní cílové destinace v nejbližším možném termínu (nebo později, dle přání cestujícího) a za srovnatelných podmínek.

- nárok na jídlo a občerstvení (úměrně k čekací době), jedná-li se o zpoždění delší než 1 hodina, a na ubytování – pokud je v dané situaci nutný nocleh.

Cestující může uplatnit nárok na finanční kompenzaci, pokud nepožádá o vrácení jízdného

Zpoždění o 1 hodinu a více

Cestující má právo cestu zrušit a požádat o plné nebo částečné vrácení jízdného. V některých případech má cestující nárok na zpáteční jízdu do výchozího bodu, pokud nelze naplnit účel cesty, nebo nárok na dopravu do původní cílové destinace v nejbližším možném termínu (nebo později, dle přání cestujícího) a za srovnatelných podmínek. - nárok na jídlo a občerstvení (úměrně k čekací době), jedná-li se o zpoždění delší než 1 hodina, a

ubytování – pokud je v dané situaci nutný nocleh.

Cestující může uplatnit nárok na kompenzaci, pokud byl o zpoždění informováni před nákupem jízdenky nebo požádal o vrácení jízdného.
Ztráta, poškození nebo zpoždění zapsaných zavazadel

Příruční zavazadlo (včetně zvířat) je takové, se kterými lze snadno manipulovat. Ostatní rozměrné nebo objemné předměty a zvířata, které by mohly obtěžovat nebo poškodit ostatní cestující, musí být přepravovány jako zapsaná zavazadla. Tyto předměty musí být přepraveny v zavazadlovém voze.

Cestující má nárok na náhradu škody.
Zranění při nehodě vlaku Cestující má nárok na odškodnění, přičemž záloha musí být vyplacena do 15 dnů od úrazu na pokrytí bezprostředních výdajů.
Poškození pomůcky usnadňující pohyb železničním personálem Finanční odpovědnost nese železniční společnost, limit není stanoven.
Uvíznutí na trati Železniční společnost musí zařídit (alternativní) dopravu od vlaku do železniční stanice, do alternativní výchozí stanice nebo do cílové stanice (podle toho, co je fyzicky možné).
Přeprava jízdního kola S kolem lze snadno nakládat a nenarušuje cestu nežádoucím způsobem. Daný vlak musí být k přepravě jízdních kol uzpůsoben.

 

Letecká přeprava
Potíž Právo cestujícího
Ztráta zavazadel Odpovědná je letecká společnost, která let uskutečňuje.
Přepravní společnost po zarezervování letenek zvýšila konečnou cenu o „poplatky a taxy“, které v původní nabídce neuváděla. Letecké společnosti mají povinnost uvést celkovou cenu letenky, včetně daní a poplatků, už od začátku? Musí být jasně uvedeno, jaká je výše každé položky (vlastní cena letenky, taxy a poplatky a příplatky).
Zrušení letu Odpovědná je letecká společnost, která let uskutečňuje. Cestující má nárok na náhradu plné ceny letenky za tu část cesty, která se neuskutečnila, nebo na přesměrování na nejbližší možný spoj. Pokud je cestující již na letišti a zvolí přesměrování, má rovněž nárok na jídlo a občerstvení v přiměřené čekací době a dále na dva telefonní hovory, textové zprávy nebo e-maily. Pokud se má náhradní let uskutečnit následující den, má rovněž právo na nocleh, a v závislosti na okolnostech na peněžní náhradu.
Pozdní příchod k odbavení letu Je třeba dodržet požadavek dostavit se k odbavení v předepsaném časovém limitu.
Zmeškání navazujícího letu

V případě, že jsou lety součástí jedné rezervace a do cílové destinace letadlo dorazí se zpožděním nejméně 3 hodin, které není způsobeno mimořádnými okolnostmi, má cestující nárok na finanční odškodnění.

Technická závada, která se objeví během běžné údržby letadel nebo je způsobena opomenutím při údržbě letadla, nemůže být považována za mimořádnou okolnost. Tou může být například sabotáž nebo teroristický čin.
Opožděný odlet Pokud se o nejméně dvě hodiny zpozdí odlet, musí letecká společnost cestujícímu nabídnout pomoc (jídlo a občerstvení a v případě potřeby ubytování). 

Zpoždění příletu do cílové destinace

Pokud je zpoždění příletu do cílové destinace více než 3 hodiny, může cestující uplatnit nárok na finanční odškodnění.
Otálení z vrácením peněz za letenku po zrušení letu Vrácení ceny letenky má proběhnout do sedmi dnů po zrušení letu.
V případě jakýchkoliv potíží je odpovědná pouze letecká společnost, která let uskutečňuje. V případě pronájmu letadel s posádkou nese odpovědnost letecká společnost, která letadlo i s posádkou pronajala.

 

Lodní přeprava
Potíž Právo cestujícího
Ztráta zavazadel  
Zpoždění nebo zrušení cesty

Dopravce musí informovat o novém předpokládaném čase odjezdu a příjezdu do 30 minut od původně plánovaného času odplutí.

- Buď dopravce jízdenku proplatí, případně vám nabídne bezplatnou dopravu do výchozího bodu cesty – pokud třeba kvůli zpoždění nebo zrušení spoje nelze naplnit účel své cesty,

- nebo přesměruje za srovnatelných podmínek do cílové destinace při nejbližší příležitosti bez dodatečných nákladů.

Pokud cestující zmešká přípoj z důvodu zrušení spoje, musí dopravce učinit vše, co je v jejich silách, aby vás mohl informovat o alternativních spojích.

Cestujíc má nárok na pomoc ve formě:

- svačiny, jídla nebo občerstvení přiměřeně k době čekání, mohou být na lodi nebo v terminálu za přiměřených podmínek dodány

- ubytování v případě, že cestující zůstane přes noc (maximálně 3 noclehy) do maximální výše 80 eur za noc – a dopravu do místa vašeho ubytování a návrat do terminálu.

Nárok na ubytování cestující nemá v případě, že zrušení bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami
Zpoždění odplutí o více než 90 minut

Dopravce musí informovat o novém předpokládaném čase odjezdu a příjezdu do 30 minut od původně plánovaného času odplutí.

- Buď dopravce jízdenku proplatí, případně nabídne bezplatnou dopravu do výchozího bodu cesty – pokud třeba kvůli zpoždění nebo zrušení spoje nelze naplnit účel cesty

- nebo zajistí bezplatnou náhradní přepravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu.

Cestující má nárok na pomoc ve formě:

- svačiny, jídla nebo občerstvení přiměřeně k době čekání, mohou být na lodi nebo v terminálu za přiměřených podmínek dodány,

- ubytování – pokud cestující musí přenocovat (maximálně 80 EUR za noc na maximálně 3 noclehy) – a dopravu do ubytování a návrat do terminálu.

Nárok na ubytování není v případě, že zrušení bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Zpoždění doplutí o více než 1 hodinu

Cestují má nárok na odškodnění. Částka závisí na délce zpoždění – minimální odškodnění činí 25 %, maximální 50 % ceny jízdenky.

Nárok na odškodnění není v případě, že zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo mimořádnými okolnostmi, jako jsou živelné pohromy (požáry nebo zemětřesení) nebo bezpečnostní hrozby.
Ztráta, zpoždění nebo poškození zavazadla

Cestující má nárok na náhradu škody od dopravce ve výši až 2700 eur u příručních zavazadel a 15.500 eur za vozidlo – toto se vztahuje na všechna zavazadla ve vozidle.

Nárok na náhradu není v případě, že dopravce může prokázat, že chyba nevznikla na jeho straně. V případě ztráty nebo poškození jiných cenností (například peněz, šperků, uměleckých děl atd.) má cestující nárok na náhradu škody ve výši přibližně 4100 eur za předpokladu, že je cestující uložil u dopravce do úschovy.

Zvláštní pravidla se vztahují na  peněžní prostředky, obchodovatelné cenné papíry, zlato, stříbro, šperky, ozdobné předměty, umělecká díla nebo jiné cenností.
Poškození či ztráta invalidního vozíku nebo jiné pomůcky mobility Cestující má nárok na náhradu nákladů spojených s nahrazením nebo opravou.
Zranění při nehodě

Cestují má nárok na odškodnění od dopravce nebo jeho pojišťovny ve výši zhruba 300.000 eur. V případech, kdy ztráta nebo újma tuto částku překročí, může být odškodnění zvýšeno na maximální částku přibližně 490.000 eur.

Cestující má rovněž právo na zálohu přiměřenou k utrpěné újmě na pokrytí bezprostředních potřeb, pokud byla škoda způsobena ztroskotáním, potopení, srážkou, uvíznutím na lodi, výbuchem nebo požárem na lodi nebo závadou na lodi.

Nárok na odškodnění není, pokud dopravce může prokázat, že nehoda byla způsobena mimořádnými okolnostmi, například živelnými pohromami nebo bezpečnostními hrozbami mimo jeho kontrolu.
Smrt vyživující osoby při nehodě

Cestují má nárok na odškodnění od dopravce nebo jeho pojistitele ve výši přibližně 300.000 eur. V některých případech může být odškodnění zvýšeno na maximální částku přibližně 490.000 eur.

Cestujíc má rovněž právo na zálohovou platbu ve výši nejméně 21.000 eur na pokrytí bezprostředních potřeb, pokud byla smrt oběti způsobena ztroskotáním, potopení, srážkou, najetím na mělčinu, výbuchem nebo požárem na lodi nebo vadou lodi.

Nárok na odškodnění není, pokud dopravce může prokázat, že událost byla způsobena mimořádnými okolnostmi, například živelnou pohromou nebo bezpečnostní hrozbou mimo jeho kontrolu.

Tato pravidla se nevztahují na:

- lodě, které smí převážet max. 12 pasažérů

- lodě, které nemají více než 3 členy posádky

- lodě, které jedním směrem urazí méně než 500 metrů

- většinu typů historických lodí

- výletní a vyhlídkové lodě – pokud nemají ubytovací zařízení nebo pokud pobyt na palubě nepřesáhne 2 noci.

 

Informace na závěr aktivity:

- Upozornit, že legislativa neřeší lokální spoje a malichernosti.

- Do telefonu si lze stáhnout aplikaci „Práva cestujících" (Google Android, iPhone, iPad, Windows Phone).

- Aktuálně na trhu působí firmy, které finanční kompenzaci vymůžu za Vás. Obvykle si účtují 25% z vymožené kompenzace. Orientují se hlavně na zpožděné mezinárodní lety.

- Možnost upozornění, že evropská legislativa uplatňuje konkrétní pravidla pro odškodnění občanů s handicapem, což často opomíjíme.

 

AKTIVITA 5 (Reflexe – Co lze a co nelze ovlivnit?) – 10 minut

Diskuse v komunitním kruhu, jak se potížím při cestování vyhnout a kterým zádrhelům jde a kterým se nejde vyhnout.

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.