Práva cestujících v letecké dopravě - problémy s letem

Hlavní stránka / Právo / Práva cestujících v letecké dopravě - problémy s letem

17.1.2023

Práva cestujících v letecké dopravě - problémy s letem Cestujete rádi letadlem? Pak byste si měli vědět rady, co dělat v některých nevítaných situacích, které mohou nastat.

Zrušení nebo významné zpoždění letu, odepření nástupu na palubu a změna třídy na nižší kategorii

Cestujících jsou v těchto případech chráněni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ale ochrana se týká jen cestujících odlétajících z letiště umístěného na území členského státu EU, Norska, Islandu a Švýcarska nebo cestujících odlétající sice z letiště umístěného na území třetí země (tj. země, která není členským státem EU), ale přilétá na letiště umístněné na území členského státu EU. Každý cestující by měl přitom v relevantních případech od dopravce obdržet na letišti písemné poučení o svých právech.  Ve stručnosti jsou práva cestujících následující:

Zrušení letu

Pokud je let zrušen, dopravce musí cestujícímu zajistit náhradní spoj při nejbližším možném nebo dohodnutém termínu (tzv. přesměrování) nebo vrátit cenu letenky, k tomu cestujícímu poskytnout do doby odletu náhradního spoje nezbytnou péči (podle okolností a délky čekání stravování, umožnit dva telefonní hovory, popř. zaslání dvou zpráv faxem či elektronickou poštou, příp. zajistit ubytování a dopravu do místa ubytování a zpět). Není-li zrušení letu cestujícímu oznámeno s dostatečným časovým předstihem, je dopravce povinen cestujícímu poskytnout i paušální finanční odškodnění v rozmezí od 250 do 600 EUR v závislosti na délce letu – ne však v případě, pokud došlo ke zrušení letu z důvodu mimořádných okolností, kterým nemohl dopravce zabránit (např.: špatné počasí, stávka apod.). Za mimořádnou okolnost se přitom nepovažuje např. technická závada letadla.

Zpoždění letu

V případě významného zpoždění letu (od dvou hodin do čtyř hodin v závislosti na délce letu) má cestující právo na poskytnutí péče (v rozsahu jako při zrušení letu), nebo na vrácení ceny letenky (přesahuje-li očekávané zpoždění 5 hodin). Paušální finanční odškodnění ve výši 250 do 600 EUR, shodně jako při zrušení letu v závislosti na délce letu, je dopravce cestujícímu povinen poskytnout tehdy, pokud cestující cílové destinace dosáhl se zpožděním 3 hodiny a více (i zde platí, že nárok na finanční odškodnění nevznikne, pokud zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým dopravce nemohl zabránit).

Odepření nástupu na palubu (z důvodu na straně dopravce)

Pokud se k odletu dostaví vyšší počet cestujících s platnou letenkou, než je počet sedadel, může se stát (nenaleznou-li se dobrovolníci, kteří by od své rezervace za dohodnutou náhradu odstoupili), že dopravce proti jejich vůli některé cestující z přepravy vyloučí, a odepře jim tak nástup na palubu. Cestujícímu v takovém případě vzniká právo na náhradní spoj (přesměrování) nebo vrácení ceny letenky, případně na péči po dobu čekání na náhradní let a k tomu nárok na paušální finanční odškodnění ve výši jako při zrušení letu, tzn. v závislosti na délce letu v rozmezí od 250 do 600 EUR.

Změna třídy z vyšší na nižší

Pokud dopravce cestujícího umístí do nižší než zakoupené třídy letu, má povinnost mu nahradit 30 ‑ 75 % z ceny letenky v závislosti na délce letu.

Kam se obrátit pro pomoc?

Více informací k tématu je dostupných zde. Pokud došlo ke zrušení letu, významnému zpoždění letu, odepření nástupu na palubu nebo změně třídy z vyšší na nižší a cestujícímu nebyly ze strany dopravce poskytnuty výše uvedené nároky, je možné u dotyčné letecké společnosti podat stížnost na speciálním formuláři EU pro podání stížnosti dostupném zde. V případě zamítavé nebo žádné odpovědi je možné postupovat podle doporučení Evropského spotřebitelského centra pro ČR uveřejněného zde.

  • pro Českou republiku je určeným dozorovým orgánem Úřad pro civilní letectví (www.caa.cz), který rozhoduje o stížnostech cestujících v případě, kdy k události došlo na území ČR nebo je ČR cílovou destinací dopravce při cestách ze zemí mimo EU.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.