Vím, co piju: Vodu z vodovodu nebo z PET láhve?

Hlavní stránka / Pro učitele / Vím, co piju: Vodu z vodovodu nebo z PET láhve?

4.8.2018

Cíl lekce: Žák ví, že kohoutková pitná voda je, na rozdíl od balených vod, nepřetržitě kontrolována laboratoří, že hygienické požadavky na vodu jsou garantovány zákonem. Zná cenu kohoutkové a balené vody. Zná výhody i rizika konzumace balené i kohoutkové vody.

Věková skupina: od 8. třídy ZŠ výše

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

 

METODICKÝ POSTUP

1. vyučovací hodina

AKTIVITA 1 (Evokace – Dotazníkový diktát) – 15 minut

Žáci samostatně anonymně odpovídají písemně na papír, lektor otázky čte – jednu za minutu.

 1.  Popiš dva pocity, které máš při žízni.
 2.  Kolik tekutin vypiješ za den?
 3.  Jaké nápoje upřednostňuješ?
 4.  Které látky kromě vody Tvůj oblíbený nápoj obsahuje?
 5.  Kolik stojí litr Tvého nejoblíbenějšího nápoje?
 6.  Kolik asi stojí litr kohoutkové vody (vody z vodovodu)?
 7.  Jaká je denní spotřeba pitné vody v Tvojí domácnosti?
 8.  Jaké mohou být zdroje pitné vody – odkud ji můžeš získat?
 9.  Kdo zajišťuje kvalitu pitné vody z vodovodu?
 10.  Kolik litrů má metr krychlový?

 

AKTIVITA 2 (Přehlídka názorů a zkušeností) – 20 minut

Jednotlivé odpovědi zapíšeme na tabuli nebo flipchart a vždy zvýrazníme favorizující odpověď. U otázek 6 až 10 sdělíme průměrné hodnoty a správné odpovědi.

6. V Praze cca 0,085 Kč/litr.

7. V Praze 106 litrů na osobu a den.

8. Podzemní (studny, prameny), povrchové (odběr z vodních toků a nádrží a její úprava). Kohoutková z vodovodu, balená.

9. Hygienickou kvalitu vody stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Orgán, který vykonává státní správu v ochraně veřejného zdraví je ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím krajských hygienických stanic.

10. V metru krychlovém je tisíc litrů.

 

AKTIVITA 3 (Cesta vody) – 10 minut

Žáci ve trojicích navrhnou schéma, které zachycuje vše, co je třeba, aby se pitná vody dostala od zdroje vody ke spotřebiteli. Některé skupiny navrhují kohoutkovou vodu, některé balenou.

 • Př. balení voda: Těžba a přeprava ropy – výroba plastu – výroba a přeprava PET lahví; čerpání ze zdroje vody + plnění PET lahví, skladování, převážení do meziskladu a od obchodu, skladování, převoz do domácnosti; likvidace PET prázdné láhve.
 • Př. kohoutková voda: čerpání ze zdroje vody, přeprava vodovodem do vodojemu a do domácnosti; výstavba a údržba vodojemů a vodovodní sítě.

 

2. vyučovací hodina

AKTIVITA 4 (Evokace – ochutnávka naslepo) – 20 minut

Motto: Pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“ (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Aktivitu uvedeme mottem ze zákona. Žáci ochutnají různé druhů pitné vody – kohoutkovou (studená i teplá), kohoutkovou převařenou (studená i teplá), pramenitou, balenou stolní, minerální, kojeneckou (pode dostupnosti). Tipují, která je která a hodnotí chuťové a čichové vlastnosti. Společně vyhodnotí, vyučující odhalí jednotlivé druhy vod.

 

AKTIVITA 5 (Brainstorming – dopady konzumace balené a kohoutkové vody) – 20 minut

S použitím předchozí aktivity žáci společně stanoví přednosti a rizika konzumace balené a kohoutkové vody a zapíší se na tabuli nebo flipchart. Rozdělíme je např. na ekonomické, environmentální a další. Např.:

Balená voda

Rizika a nevýhody – náročnost na neobnovitelné zdroje ropy a vody (přeprava i balení), možné znečištění při přepravě ropy i vody, hluk. Nelze garantovat skladování podle předepsaných podmínek (chlad, tma), mnohonásobně dražší (100x i více). Levné balené vody jsou původem z vodovodní sítě. Zátěž životního prostředí při získávání, zpracování a balení vody (spotřeba energií, vody a surovin, vznik, přeprava a likvidace odpadů, emise při dopravě a spalování odpadu), při jejich přepravě a distribuci vody ke konečnému spotřebiteli, v případě obalů jejich sběr, třídění, přeprava a likvidace (navíc za peníze daňových poplatníků, tedy i těch spotřebitelů, kteří balenou nekupují a nekonzumují). Reklamy nezmiňují, že minerální vody nejsou určeny k dlouhodobé spotřebě, některé mohou být v závislosti na jejich složení nevhodné pro děti či nemocné. Barelová vody z tzv. watercooleru by se měla zkonzumovat do 3 dnů a je třeba dbát na správné používání, sanitu, hygienu a údržbu přístroje, navíc spotřebovává elektřinu na ohřev a chlazení. …

Výhody – vždy po ruce, znovu upotřebitelný obal, dodává se i kojenecká voda. ...

Kohoutková voda

Rizika a nevýhody – možná kontaminace v podzemí (koliformní bakterie), nutná výstavba a údržba vodovodů a vodojemů, zastaralé vodovody snižují chuťovou kvalitu a vodu kontaminují ji olovem. Riziko při konzumaci teplé vody z bojleru nebo dálkového potrubí. Mírnější norma na obsah dusičnanů zvyšuje rizika pro kojence. Nutnost nechat chlorovanou vodu odstát nebo chlór a jeho sloučeniny odstranit absorpcí aktivním uhlíkem. ...

Výhody – stálá kontrola (jedna z nejkontrolovanějších potravin), okamžitě dostupná zpravidla ve všech obydlených oblastech, levná, dostupná ve velkém (jakémkoli) množství, je kvalitní, čerstvá, lehce mineralizovaná, a proto ideální pro každodenní pití, méně zatěžuje přírodu odpadem a dopravou, odpadá zátěž při přepravě a nošení, šetří hlubinné zdroje vody. ...

 

AKTIVITA 6 (Závěr) – 5 minut

Společně zhlédneme propagační spot na kohoutkovou vodu:

https://www.youtube.com/watch?v=s_CFqR0psYA


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.