Pro učitele

Hlavní stránka / Pro učitele

(4.8.2017)

Není rámus jako rámus

4.8.2017
Cíl lekce: Žák ví, že vysoká hladina hluku poškozuje sluch a že dlouhodobá expozice vysoké hladině hluku přináší vyšší riziko poškození zdraví a zvýšenou míru úmrtnosti.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Supermarket

25.1.2017
Cíl lekce: Studenti si díky aktivitě prožijí pocit „vrhání se“ na zboží v nabídce, který je všem spotřebitelům vlastní. Budou mít možnost rozhodnout o tom, zda v simulaci nakupování jídla v supermarketu dají důraz na kvalitu, nebo na cenovou dostupnost. V závěru hry si budou moci vyplnit spotřebitelský test zaměřený na ověřování znalostí vážících se k problematice spotřebitelství různých potravin.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Obchod

25.1.2017
Cíl lekce: Aktivita podporuje rozvoj kritického myšlení, vědomí o ekologicky šetrných obalech a jejich značení, spotřebitelskou odpovědnost při běžné činnosti – nákupy.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Chytré návody

25.1.2017
Cíl lekce: Podpora kreativity, řízení procesu tvorby v týmu; seznámení s důležitostí návodů k výrobkům a s bezpečností při jejich využívání.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Reklama - spotřebitelský a psychologický pohled I.

25.1.2017
Rozsáhlý metodický balíček pro učitele SŠ. Cíl lekce: Student umí popsat či vysvětlit, co je to reklama, jaké může mít formy a kde se s ní může setkat, dále pak původ slova reklama, základní údaje z historie: které prvky se využívaly dříve, v jaké podobě a zda přetrvaly do dnešní doby. Dokáže vysvětlit zkratku AIDA a podat příklad, zná princip 4P, umí vysvětlit, v čem spočívá iluze odolnosti vůči reklamě. Také dokáže rozpoznat rozdíl mezi reklamou na "emocionální" a "racionální" výrobek techniky využívané v reklamě těchto odlišných skupin výrobků.

  |   sekce: Pro učitele

(25.1.2017)

Reklama - spotřebitelský a psychologický pohled II.

25.1.2017
Rozsáhlý metodický balíček pro učitele SŠ. Cíl lekce: Student chápe vliv emocí na motivaci při spotřebitelském rozhodování, umí posat některé faktory, které mohou narušit objektivitu našeho vnímání. Reflektuje vliv barev na vnímání různých předmětů, chutí, dotykových a motorických vněmů, zná termín podprahová reklama a některé jazykové triky vyskytující se ve sloganech a reklamních sděleních. Chápe, jak a proč se zkoumá cílová skupina pro jednotlivé výrobky, zná proces tvorby image značky. Vnímá kulturní rozdíly a jejich význam při tvorbě reklamní kampaně a důležitost etiky v reklamě. Dokáže odhalit psychologické metody a techniky používané v marketingových průzkumech.

  |   sekce: Pro učitele

(24.1.2017)

Finanční vzdělávání na SŠ

24.1.2017
Soubor 8 "na klíč" připravených plánů hodin pro finanční vzdělávání na SŠ ve formě projektové hry. Žáci se prostřednictvím originálních aktivit učí, jak hospodařit s rodinnými financemi, jak vhodně spořit či investovat, jak se vypořádat s dluhem nebo inflací. Příručka obsahuje mj. pracovní listy, kvízy a slovník pojmů a díky hernímu zpracování u žáků značně rozvíjí komunikativnost, smysl pro spolupráci a řešení problémů.

  |   sekce: Pro učitele

(20.1.2017)

Kam šlapeš?

20.1.2017
Cíl lekce: Žák chápe, že člověk svým chováním a spotřebou více či méně zatěžuje životní prostředí. Upřednostňuje takové vzorce chování, které jsou šetrnější.

  |   sekce: Pro učitele

(17.1.2017)

Nenech sebou manipulovat – Jak pracovat s informacemi

17.1.2017
Cíl lekce: Žák s porozuměním přečte a interpretuje předložený text. Žák chápe, že pokud slyší dva protichůdné názory, mohou být oba pravdivé na základě racionálních argumentů. Žák ví, že prostřednictvím médií (TV, tisk, sociální sítě) lze prosazovat určité názory a ovlivňovat veřejné mínění (reklama, politika), je si vědom propagandy. Žák ví, že na jeho rozhodování mají vliv vlastní preference. Žák ověřuje informace.

  |   sekce: Pro učitele

(15.1.2017)

Finanční vzdělávání na ZŠ

15.1.2017
Soubor 12 "na klíč" připravených plánů hodin pro finanční vzdělávání na ZŠ ve formě projektové hry. Žáci se prostřednictvím originálních aktivit učí, jak hospodařit s rodinnými financemi, jak vhodně spořit či investovat, jak se vypořádat s dluhem nebo inflací. Příručka obsahuje mj. pracovní listy, kvízy a slovník pojmů a díky hernímu zpracování u žáků značně rozvíjí komunikativnost, smysl pro spolupráci a řešení problémů.

  |   sekce: Pro učitele

(8.1.2017)

Voda základ života

8.1.2017
Cíl lekce: Žák zná spotřebu vody celé rodiny za týden. Zná postup výroby pitné vody a její dopravy ke spotřebiteli. Zná cenu vodného a stočného. Zná postupy vedoucí ke snížení osobní spotřeby pitné vody. Je si vědom nutnosti ochrany povrchových a podzemních zdrojů pitné vody.

  |   sekce: Pro učitele

(26.11.2016)

Konspirační teorie

26.11.2016
Cíl lekce: Studenti se naučí odlišit empiricky ověřitelnou teorii či popis událostí od konspirační teorie; naučí se základně orientovat v hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů šířících konspirační teorie a kriticky hodnotit argumenty tyto teorie obhajující i odmítající. Studenti si osvojují kritický a analytický postoj ke konspiračním teoriím.

  |   sekce: Pro učitele


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.